برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی درمانی امام رضاImam Reza General Hospital

فهرست اصلی

 عکس های شاخه کرونا راشکست میدهیم
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
دیدار استاندار محترم از کادر مرکز در آستانه تحویل سال 1400
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی
جلسات اعتبار بخشی
جلسات اعتبار بخشی
جلسات اعتبار بخشی
جلسات اعتباربخشی
جلسات اعتباربخشی
جلسات اعتباربخشی
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
گرامیداشت هفته پرستار سال99
اطلاعیه
اطلاعیه
اطلاعیه
فراخوان کسب مهارت همودیالیز
فراخوان کسب مهارت همودیالیز
فراخوان کسب مهارت همودیالیز
معارفه مدیر جدید خدمات پرستاری مرکز
معارفه مدیر جدید خدمات پرستاری مرکز
معارفه مدیر جدید خدمات پرستاری مرکز
معارفه مدیر جدید خدمات پرستاری مرکز
معارفه مدیر جدید خدمات پرستاری مرکز
معارفه مدیر جدید خدمات پرستاری مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
تقدیر از تیم اجرائی وپشتیبانی
تقدیر از تیم اجرائی وپشتیبانی
تقدیر از تیم اجرائی وپشتیبانی
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
گروه ترخیص مرکز
گروه ترخیص مرکز
گروه ترخیص مرکز
نشست خبری مرکز
نشست خبری مرکز
نشست خبری مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
کادر آی سی یو جنرال مرکز
کادر آی سی یو جنرال مرکز
کادر آی سی یو جنرال مرکز
کادر بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع)
کادر بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع)
کادر بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع)
استفاده از هال مت برای اولین باردر مرکز
استفاده از هال مت برای اولین باردر مرکز
استفاده از هال مت برای اولین باردر مرکز
هفت سین کرونایی مرکز امام رضا (ع) تبریز
هفت سین کرونایی مرکز امام رضا (ع) تبریز
هفت سین کرونایی مرکز امام رضا (ع) تبریز
تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
لحظه تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
لحظه تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
لحظه تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
گزارش تصویری روزنامه جام جم از مدافعان سلامت مرکز
گزارش تصویری روزنامه جام جم از مدافعان سلامت مرکز
گزارش تصویری روزنامه جام جم از مدافعان سلامت مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
آی سی یو جنرال
آی سی یو جنرال
آی سی یو جنرال
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
گروه تاسیسات مرکز
گروه تاسیسات مرکز
گروه تاسیسات مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بازدید فرمانده سپاه عاشورا از بخشهای کرونایی مرکز
بخش SCU  مرکز
بخش SCU مرکز
بخش SCU مرکز
بخش SCU  مرکز
بخش SCU مرکز
بخش SCU مرکز
بخش SCU  مرکز
بخش SCU مرکز
بخش SCU مرکز
بخش عفونی مرکز
بخش عفونی مرکز
بخش عفونی مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
مدافعان سلامت مرکز
11
11
11
دکتر صادقی فوق تخصص ریه درحین ویزیت بیمار کرونایی
دکتر صادقی فوق تخصص ریه درحین ویزیت بیمار کرونایی
دکتر صادقی فوق تخصص ریه درحین ویزیت بیمار کرونایی